NTS Nieuwsbrief – december 2020

Lees hier de december nieuwsbrief van Stichting NTS.

Prijsindexatie 0,7% (per januari 2021)

Stichting NTS verhoogt de licentievergoeding en de keurmerkkosten met ingang van 1 januari 2021 met 0,7 % conform de CBS index.

NTS Update 8.41

Vanaf 25 september 2020 wordt de nieuwe update van NTS (8.41) uitgerold. Uw ICT-leverancier heeft tot en met 25 oktober 2020 de tijd om deze aan gebruikers beschikbaar te stellen. Voor de exacte datum waarop deze update voor uw organisatie beschikbaar wordt, verwijzen wij u door naar uw ICT-leverancier.

De wijzigingen in update 8.41 hebben betrekking op de verwijdering van de tijdelijke COVID-19 aanpassingen en de toevoeging van de ontbrekende Duitse en Engelse vertalingen bij de reanimatie instructies. Hier kunt u het Wijzigingendocument downloaden voor de volledige informatie. Zijn hier vragen over dan horen wij het graag (BureauNTS@de-nts.nl).

 

Validatieonderzoek NTS bij volwassenen

Per 1 juni jl. is IQ healthcare in samenwerking met Stichting NTS gestart met een nieuw onderzoek “Onderzoek betrouwbaarheid en validiteit NTS bij volwassenen”. Dr. Paul Giesen en dr. Marleen Smits leiden dit onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder een evenredig aantal HAP, SEH en MKA triagisten. Deze medewerking stellen wij zeer op prijs.

In het eerste deel van het onderzoek beoordelen de triagisten een groot aantal casussen. Hierbij wordt gericht gekeken naar de urgentie. Het tweede deel is een verdiepend onderzoek naar specifieke ingangsklachten van de NTS waarbij problemen worden gesignaleerd.

Met dit onderzoek willen we de NTS toetsen op betrouwbaarheid en validiteit, en uiteraard, daar waar nodig blijkt te zijn, verbeteren. We zullen jullie op de hoogte houden van de vorderingen en uitkomsten van het onderzoek.

Nieuwsbrief NTS – september 2020

Lees hier de NTS september nieuwsbrief.

NTS Update 8.30

De NTS update 8.30 is binnenkort beschikbaar. Jouw ICT-leverancier zal deze uiterlijk 27 juli 2020 beschikbaar stellen. Je treft hierbij het bijbehorende Wijzigingendocument NTS update 8.30 aan. Er zijn 8 wijzigingen die onder andere betrekking hebben op het triagecriterium ‘Prikaccident/besmetting’, de ingangsklacht ‘Drain/sonde/katheter verstopt/gesneuveld’ en de ingangsklacht ‘Diabetes’.

Mocht je vragen hebben dan kan je deze stellen via BureauNTS@de-nts.nl.

Prijsindexatie 2,8% (per januari 2020)

Stichting NTS verhoogt de licentievergoeding en de keurmerkkosten met ingang van 1 januari 2020 met 2,8 % conform de CBS index.

Onderzoeksrapport NTS bij kinderen

NTS bij kinderen is een valide en betrouwbare standaard voor de gehele spoedzorgketen.

Nederlandse Triage Standaard (NTS) bij kinderen is een valide en betrouwbare standaard voor de gehele spoedzorgketen

Onderzoeksinstituut IQ healthcare (Radboudumc) uit Nijmegen heeft in opdracht van Stichting NTS een wetenschappelijke studie verricht naar de validiteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) bij kinderen. De resultaten van deze eerste validatiestudie van NTS bij kinderen zijn positief.

Opzet
In de studie werden 40 fictieve casussen met reële en veel voorkomende gezondheidsklachten beoordeeld door 116 ervaren triagisten van de Huisartsenpost (HAP), de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en de Spoedeisende Hulp (SEH). De triagisten gebruikten de NTS bij hun beoordeling van de urgentie en hulpinzet. Een expertpanel bepaalde vooraf de meest passende urgentie en hulpinzet van iedere casus. Dit expertoordeel vormde de referentiestandaard in het onderzoek. De onderzoekers vergeleken de uitkomsten van de NTS-triagisten met de referentiestandaard. Ook vergeleken zij de uitkomsten tussen de triagisten onderling. Er vonden in totaal 4.640 casusbeoordelingen plaats.

Resultaten
De sensitiviteit voor het identificeren van hoog-urgente casussen was 85% en de specificiteit was 90%. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor zowel alle triagisten tezamen als van elke ketenpartner afzonderlijk was goed. Tenslotte bleken de uitkomsten van de urgentie- en hulpinzetschattingen goed vergelijkbaar tussen de drie ketenpartners. De NTS bij kinderen blijkt minstens zo veilig en doelmatig als het Manchester Triage Systeem (MTS), dat in veel ziekenhuizen gebruikt wordt. De uitkomsten laten zien dat het niet uitmaakt waar de patiënt met eenzelfde probleem zich meldt, de HAP, MKA of SEH: de urgentie en hulpinzet komen globaal overeen.

Conclusie
Concluderend laat deze omvangrijke studie zien dat de NTS een valide en betrouwbare standaard is voor de triage van kinderen in de gehele spoedzorgketen. De overeenkomst in inschatting van urgentie en hulpinzet van de HAP, MKA en SEH triagisten is veelbelovend en geeft kansen voor de toenemende samenwerking en personele uitwisseling in gecombineerde spoedposten. Vergelijkbaar analoog onderzoek naar het gebruik van de NTS bij volwassenen wordt aanbevolen.
Onderzoeksrapport

Het gehele onderzoeksrapport wordt 18 juni gepubliceerd op de website van NTS (www.de-nts.nl) en IQ healthcare (www.iqhealthcare.nl) en is op te vragen via het bureau van NTS (bureauNST@de-nts.nl).

Contactgegevens onderzoekers
IQ healthcare (Radboudumc)
Geert Grooteplein 21 (route 114), 6525 EZ Nijmegen
Marleen.smits@radboudumc.nl

 

 

Nieuwbrief NTS – mei 2019

Lees hier de nieuwsbrief van NTS.