NTS applicatie bouwen

Er zijn verschillende ICT-leveranciers die al een door NTS goedgekeurde module of applicatie  leveren. De verschillende applicaties zijn verschillend vormgegeven, maar de systematiek is hetzelfde.  Is er (nog) geen NTS-module beschikbaar in uw HIS- of ZIS-omgeving of wilt u als leverancier een NTS-module aan uw klanten leveren dan kunt een een NTS-module (laten) bouwen. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

ICT-leveranciers hebben de vrijheid om een softwaremodule te ontwikkelen die qua techniek en qua interactie-ontwerp volledig is geïntegreerd met een patiëntenregistratiesysteem, of een losse applicatie die gegevens uitwisselt met het registratiesysteem. NTS heeft voor ICT-leveranciers een document ‘Eisen en Wensen’ opgesteld. In dit document staan de keurmerkeisen beschreven die NTS stelt aan een NTS module. Dit document kan bij NTS worden opgevraagd. Aan het verkrijgen en voeren van een NTS-keurmerk zijn kosten verbonden. Neem voor meer informatie contact op met NTS.

Database|

De NTS-database bestaat uit zo’n 20 tabellen: merendeels tabellen voor objecten (zoals ingangsklachten, triagecriteria en adviezen), en enkele koppeltabellen.
De database wordt geleverd in verschillende formaten:
1.in Microsoft SQL-formaat (.bak)
2.als xml-bestand.

De ICT-leverancier heeft een vrije keuze tussen deze formaten.

Updates en nieuwe versies

De redactieraad levert tweemaal per jaar een update of een nieuwe versie aan de ICT-leveranciers. Tegelijk publiceert de redactieraad een PDF bestand met de belangrijkste wijzigingen. Bij gevaarlijke fouten verschijnt tussentijds een update. Een update behelst alleen content. Een nieuwe versie behelst ook nieuwe functies die invloed hebben op het datamodel. De ICT-leverancier dient iedere content-update uiterlijk binnen één kalendermaand na ontvangst aan de eindgebruikers ter beschikking te stellen. De ICT-leveranciers met het NTS keurmerk zullen een update doorgaans in enkele weken hebben verwerkt. Tegelijk met een content-update kan een nieuwe versie van het eisen- en wensendocument worden uitgebracht. In dit document staan de eisen waaraan de applicatie moet voldoen. Een ICT-leverancier dient de nieuwe eisen uiterlijk binnen drie kalendermaanden na ontvangst, in de software te verwerken en deze software aan de eindgebruikers ter beschikking te stellen. Daarna heeft de ICT-afdeling van een zorgaanbieder  soms nog tijd nodig voor het implementeren van de update.

Eens per twee à drie jaar verschijnt er een nieuwe versie van de NTS-standaarddatabase. Een nieuwe versie bevat wijzigingen in het datamodel. De ICT-leverancier dient een nieuwe versie binnen drie kalendermaanden na ontvangst aan de eindgebruikers ter beschikking te stellen.

Automatische inleesfunctie verplicht

Op grond van de keurmerkeisen is een geautomatiseerde routine die databasecontent inleest verplicht. Deze verplichting komt voort uit de kwaliteitseisen m.b.t. de content. Handmatige verwerking van de NTS-databases is niet toegestaan vanwege de grotere kans op fouten. Van deze eis kan alleen worden afgeweken als de Stichting NTS en de ICT-leverancier gezamenlijk geautomatiseerde testroutines ontwikkelen die de volledige, handmatig ingevoerde content op fouten controleert. De kosten voor dit alternatief zijn doorgaans echter aanzienlijk hoger in verband met de kosten voor het ontwikkelen van de testroutines en de kosten voor de handmatige contentupdates zelf.

Procedure keurkmerktesten

Hoe gaat een keurmerktest in zijn werk? Zodra de ICT-leverancier zijn applicatie zodanig heeft afgerond dat het klaar is voor de uiteindelijke test, meldt de leverancier zich bij de Stichting NTS.

  1. De Stichting NTS neemt contact op met de tester die de daadwerkelijke test zal uitvoeren.
  2. De tester neemt vervolgens contact op met de leverancier voor het maken van een afspraak. Beide partijen bespreken onder meer op welke wijze de leverancier toegang verschaft aan de tester tot de applicatie, en welke functionaris namens de leverancier beschikbaar zal zijn voor vragen en hulp tijdens de test.
  3. De tester voert de daadwerkelijke test uit. Een functionaris van de leverancier is beschikbaar voor vragen en hulp.
  4. De tester stuurt zijn testrapport naar de Stichting NTS.
  5. De Stichting NTS neemt een besluit op basis van het testrapport. Bij twijfel kan het nadere inlichtingen inwinnen bij zowel tester als leverancier.
  6. In sommige gevallen is een hertest noodzakelijk. In die gevallen maken de ICT-leverancier en de tester een nieuwe afspraak.

Na afgifte van het keurmerk voert NTS jaarlijks vervolgtesten uit om te controleren of de applicatie nog steeds aan de eisen van NTS voldoet.

CE-markering

ICT leveranciers die een applicatie NTS bouwen, moeten voldoen aan de CE markering op basis van Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen.Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) valt de software NTS onder deze wet, en zal zij hierop handhaven per 1 januari 2014. Standpunt van de IGZ is dat triage een belangrijk onderdeel is/eerste stap is bij het stellen van een diagnose.

Leveranciers die gebruik maken van de NTS zullen moeten vaststellen wat het beoogd gebruik (“intended use”) van hun softwareproduct is en of dit valt binnen de definitie van medisch hulpmiddel. Als hun softwareproduct valt binnen de definitie (zie hierna) dan zal dit product moeten voldoen aan de wet medische hulpmiddelen (o.a. CE-markering).

Definitie medisch hulpmiddel: elk instrument, toestel of apparaat, elke software of stof of elk ander artikel dat of die alleen of in combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van elk hulpstuk en de software die voor de goede werking ervan benodigd is, dat of die door de fabrikant speciaal is bestemd om te worden gebruikt voor diagnostische of therapeutische doeleinden, en door de fabrikant is bestemd om bij de mens te worden aangewend voor:
•diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten
•diagnose, bewaking, behandeling, verlichting of compensatie van verwondingen of een handicap
•onderzoek naar of vervanging of wijziging van de anatomie of van een fysiologisch proces
•beheersing van de bevruchting, waarbij de belangrijkste beoogde werking in of aan het menselijk lichaam niet met farmacologische of immunologische middelen of door metabolisme wordt bereikt, maar wel door dergelijke middelen kan worden ondersteund.

Nadere informatie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0002697.