NTS gebruikersoverleg dinsdag 26 november 2024

Lees hier meer.

NTS Update 10.30

Er is een nieuwe NTS update beschikbaar, versie 10.30. Uiterlijk 12 juli 2024 moet deze versie beschikbaar zijn voor alle eindgebruikers. Vraag jouw ICT-leverancier naar de exacte datum waarop de update beschikbaar komt. Download hier het wijzigingendocument en lees meer over de update.

Problemen met NTS FORUM

We hebben 3 NTS forums:

  • Triagisten
  • ICT-leveranciers
  • Versiebeheerders

Wanneer er een bericht op de forums wordt geplaatst wordt op dit moment geen notificatie meer verzonden. Dit probleem is niet op korte termijn opgelost. NTS zal daarom de komende tijd via de email communiceren. Vragen en opmerkingen die jullie normaliter op de forums stellen kunnen nu worden gemaild aan bureaunts@de-nts.nl

Inloggen op extranet kan nog wel zoals gebruikelijk.

Update Visie en Werkwijze document NTS

We hebben het document Visie en Werkwijze NTS een update gegeven. Je kan het document lezen en/of downloaden via de pagina’s  ‘Veelgestelde vragen (FAQ)‘ of ‘Organisatie‘ op onze website. Hier staat altijd de meest recente versie.

NTS Update 10.21 wordt 10.22

Let op: het versienummer van de update is gewijzigd. Lees hier meer.

Meer slagkracht NTS door nieuwe besturing

Stichting Nederlandse Triage Standaard (NTS) past haar organisatiestructuur aan om de executiekracht te vergroten. Per 1 november 2023 vindt een bestuurswisseling plaats en krijgt NTS een directie. De reden voor deze gelijktijdige wisseling van bestuur en directie is de wens tot versnelling van ontwikkelingen bij NTS.

Het bestuur van NTS vertegenwoordigt drie domeinen: ambulancezorg, spoedeisende hulp en huisartsen. Namens de huisartsen neemt Eric Scheppink plaats in het bestuur, namens de Ambulancezorg Jack Versluis. De vertegenwoordiger vanuit de Spoedeisende hulp blijft ongewijzigd in de persoon van Frans de Voeght. In de NTS-directie nemen twee personen plaats. Alja Sluiter, die eerder als penningmeester verbonden was aan het NTS-bestuur, treedt in de rol van medisch directeur. Bart van der Geest wordt algemeen directeur. Hij was ICT-adviseur van NTS en zal ook in zijn nieuwe rol verantwoordelijk blijven voor ICT.

Ontwikkelingen
De wens tot meer slagkracht is ingegeven door de vele maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zoals zelftriage, ontwikkelingen op ICT-gebied, (denk aan standaardisering van gegevensoverdracht) en natuurlijk de onstuitbare opkomst van AI. Ook bij de founding partners NHG, AZN, NVSHV en andere ketenpartners zijn ontwikkelingen die om uitbreiding van de executiekracht vragen. Verder wil NTS interne verbeteringen doorvoeren en bijdragen aan verhoging van de kwaliteit van scholing in NTS. Door naast een nieuw bestuur ook een directie aan te stellen, verwacht NTS deze ontwikkelingen op efficiënte wijze het hoofd te kunnen bieden. De afspraken gelden voor een periode t/m 31 december 2025. De concrete doelen voor deze periode worden nog dit jaar vastgesteld in een jaarplan.

Over NTS
Stichting Nederlandse Triage Standaard heeft tot doel het ontwikkelen, in stand houden, beheren en exploiteren van de triagestandaard. Daarnaast is vergroting van kennis op het gebied van triage aandachtsgebied.

TRIAGECRITERIUM NEUROLOGISCHE UITVAL

NTS Update 9.40

De nieuwe update van de NTS, versie 9.40, is beschikbaar gesteld aan de ICT-leveranciers. Jouw ICT-leverancier heeft vanaf 2 december 2022 een maand de tijd om deze aan de eindgebruikers beschikbaar te stellen. Voor de exacte datum waarop deze update voor jouw organisatie beschikbaar wordt, verwijzen wij je door naar jouw ICT-leverancier. Lees hier meer en download het Wijzigingendocument.

NTS Triage Congres 2023: WIJZIGING DATUM/LOCATIE

Het NTS Triage congres van 2023 is definitief verplaatst naar woensdag 26 april bij het Figi theater in Zeist. Wij hebben deze stap moeten zetten, omdat het NBC congrescentrum in Nieuwegein volgend jaar n.a.v. een brand nog niet open is.
Dit betekent wel dat we het programma iets moeten hebben aanpassen. Op dit moment leggen we de laatste hand aan de inhoud. We denken dat het ook dit jaar weer een interessant en gaaf congres wordt!

Noteer dus in je agenda: woensdag 26 april 2023 NTS Triage Congres te Zeist. Meer info volgt uiteraard z.s.m.