Meer slagkracht NTS door nieuwe besturing

Stichting Nederlandse Triage Standaard (NTS) past haar organisatiestructuur aan om de executiekracht te vergroten. Per 1 november 2023 vindt een bestuurswisseling plaats en krijgt NTS een directie. De reden voor deze gelijktijdige wisseling van bestuur en directie is de wens tot versnelling van ontwikkelingen bij NTS.

Het bestuur van NTS vertegenwoordigt drie domeinen: ambulancezorg, spoedeisende hulp en huisartsen. Namens de huisartsen neemt Eric Scheppink plaats in het bestuur, namens de Ambulancezorg Jack Versluis. De vertegenwoordiger vanuit de Spoedeisende hulp blijft ongewijzigd in de persoon van Frans de Voeght. In de NTS-directie nemen twee personen plaats. Alja Sluiter, die eerder als penningmeester verbonden was aan het NTS-bestuur, treedt in de rol van medisch directeur. Bart van der Geest wordt algemeen directeur. Hij was ICT-adviseur van NTS en zal ook in zijn nieuwe rol verantwoordelijk blijven voor ICT.

Ontwikkelingen
De wens tot meer slagkracht is ingegeven door de vele maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zoals zelftriage, ontwikkelingen op ICT-gebied, (denk aan standaardisering van gegevensoverdracht) en natuurlijk de onstuitbare opkomst van AI. Ook bij de founding partners NHG, AZN, NVSHV en andere ketenpartners zijn ontwikkelingen die om uitbreiding van de executiekracht vragen. Verder wil NTS interne verbeteringen doorvoeren en bijdragen aan verhoging van de kwaliteit van scholing in NTS. Door naast een nieuw bestuur ook een directie aan te stellen, verwacht NTS deze ontwikkelingen op efficiënte wijze het hoofd te kunnen bieden. De afspraken gelden voor een periode t/m 31 december 2025. De concrete doelen voor deze periode worden nog dit jaar vastgesteld in een jaarplan.

Over NTS
Stichting Nederlandse Triage Standaard heeft tot doel het ontwikkelen, in stand houden, beheren en exploiteren van de triagestandaard. Daarnaast is vergroting van kennis op het gebied van triage aandachtsgebied.