Validatieonderzoek NTS bij volwassenen

NTS is een betrouwbare en valide standaard voor de triage van volwassenen in de gehele spoedzorgketen

Onderzoeksinstituut IQ healthcare (Radboudumc) uit Nijmegen heeft in opdracht van Stichting NTS een wetenschappelijke studie verricht naar de validiteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) bij volwassenen.

Landelijk onderzoek
In een landelijk onderzoek werden 41 casussen met reële en veel voorkomende gezondheidsklachten beoordeeld door 102 ervaren triagisten van de 3 partners in de spoedzorgketen: Huisartsenpost (HAP), de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en de Spoedeisende Hulp (SEH). De triagisten gebruikten de NTS bij hun beoordeling van de urgentie. Een expertpanel bepaalde vooraf de meest passende urgentie van iedere casus. Dit expertoordeel vormde de referentiestandaard in het onderzoek. De onderzoekers vergeleken de urgentiebeoordeling van de NTS-triagisten met de referentiestandaard. Ook vergeleken zij de urgentiebeoordelingen tussen de triagisten onderling. Er vonden in totaal 4182 beoordelingen plaats.

Urgentiebepaling
Uit het onderzoek bleek een sensitiviteit van 95%: hoog urgente casussen werden in 95% van de gevallen dus ook als hoog urgent beoordeeld. De specificiteit was 83%. Dat wil zeggen dat 17% van de werkelijk laag urgente casussen als hoog urgent werd beoordeeld. De sensitiviteit van de NTS is hoog, maar de specificiteit lijkt nog verbeterd te kunnen worden. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor zowel alle triagisten tezamen als van elke ketenpartner afzonderlijk was goed. Triagisten voeren de triage met de NTS dus op een soortgelijke manier uit, waarbij zij bijna allemaal op dezelfde urgentie uitkomen. Tenslotte bleken de uitkomsten goed vergelijkbaar tussen de drie ketenpartners.

Kansen voor meer samenwerking
Deze omvangrijke studie laat zien dat de NTS een betrouwbare en valide standaard is voor de triage van volwassenen in de gehele spoedzorgketen. De overeenkomst in urgentiebeoordeling van de
HAP-, MKA- en SEH-triagisten is veelbelovend en geeft kansen voor de toenemende samenwerking en personele uitwisseling in gecombineerde spoedposten. Vervolgonderzoek in de praktijk is nodig om uitspraken te kunnen doen over de veiligheid en doelmatigheid van triage van werkelijke patiënten.

Onderzoeksrapport
Het gehele onderzoeksrapport is gepubliceerd op de website van NTS (https://de-nts.nl/) en hier te lezen:

Eindrapport NTS bij volwassenen

Contactgegevens NTS
Stichting NTS
Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
bureauNTS@de-nts.nl

Contactgegevens onderzoekers
IQ healthcare (Radboudumc)
Geert Grooteplein 21 (route 114), 6525 EZ Nijmegen
Marleen.smits@radboudumc.nl